Thursday, November 01, 2018

Donald Trump says Nancy Pelosi subpoena threat 'illegal' in Washington Times exclusive interview - Washington Times